see uth banner

Menu

Διαδικασία επιλογής υποψηφίου

(Άρθρο 13/Νόμος 2083/92)

Υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, που είναι αντίστοιχο ή συναφές με το βασικό πτυχίο και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Η Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος κρίνει αν ο υποψήφιος ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (Νόμος 2083/92) και ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, ένα από τα οποία ορίζεται ως Επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος. Από τα άλλα δύο μέλη το ένα μπορεί να είναι λέκτορας του οικείου τμήματος, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 α΄ του προηγούμενου άρθρου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής.

Κριτήρια επιλογής

(Άρθρο 12/Νόμος 2083/92)

α. Κριτήρια που προβλέπει ο νόμος

Για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό του πτυχίου
 • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής
 • Την επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
 • Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή.

β. Συμπληρωματικά κριτήρια

 • Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον)
 • Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεκτιμώνται θετικά)
 • Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά)
 • Αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας που τεκμηριώνεται από σπουδές στο εξωτερικό ή από επίσημο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προηγούμενα ο υποψήφιος πρέπει να εξετασθεί από επιτροπή του Τμήματος
 • Για να γίνει δεκτός ένας πτυχιούχος ως υποψήφιος Διδάκτωρ πρέπει να έχει βαθμό πτυχίου «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»
 • Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την επαγγελματική καταξίωσή του

Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί:

 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Άτομα με 5ετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με δημοσιεύσεις και ανάλογο ερευνητικό έργο
 • Υπότροφοι του ΙΚΥ ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων από επιτροπή μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ
 • Υπότροφοι άλλων οργανισμών του εσωτερικού ή εξωτερικού γίνονται δεκτοί ύστερα από εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα σε τρία συναφή προς το αντικείμενο μαθήματα

Διαδικασία παρακολούθησης

Το Τμήμα δέχεται, κατά την κρίση του, υποψηφίους Διδάκτορες με βασικό πτυχίο αντίστοιχο του παρεχομένου από το Τμήμα ή άλλου Τμήματος συγγενούς ή μη. Υποψήφιος Διδάκτορας, με βασικό πτυχίο διαφορετικό εκείνου που προσφέρει το Τμήμα, υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων, κατά την κρίση του Τμήματος, με εισήγηση του Επιβλέποντος και της Συμβουλευτικής Εισηγητικής Επιτροπής.

Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς συμπληρωματικά μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια όταν έχουν σχέση με το αντικείμενο της Διδακτορικής διατριβής κατά την κρίση του Επιβλέποντα και της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μαθήματα αυτά παρέχονται από το Π.Θ. και άλλα ΑΕΙ ή και ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα. Μετά την αποδοχή του υποψηφίου Διδάκτορα και τον ορισμό της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής συνέρχεται η Επιτροπή εντός τριμήνου και σε συνεργασία με τον υποψήφιο ορίζει το θέμα της διατριβής. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο και υποβάλλεται στο Τμήμα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στον Τομέα κατά έτος έκθεση προόδου για το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος και μεγαλύτερη από πέντε έτη. Παράταση μετά το πέμπτο έτος απαιτεί απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με αιτιολόγηση από τον Επιβλέποντα και τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Διδάκτορας είναι εργαζόμενος σε δημόσια υπηρεσία, θα παρέχεται η δυνατότητα να του χορηγείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, άδεια διάρκειας τριών ετών από την εργασία του. Όταν είναι εργαζόμενος σε Ερευνητικό Ίδρυμα τότε θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης χωρίς να του χορηγηθεί άδεια από την υπηρεσία του, επειδή διεξάγει την έρευνα ως μέρος της δουλειάς του. Αυτή η εξαίρεση απαιτεί απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Στις υποχρεώσεις του υποψηφίου περιλαμβάνεται κατά την κρίση του Επιβλέποντος και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αμειβόμενη απασχόλησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος και στις δραστηριότητες του σχετικού Εργαστηρίου ή Τομέα. Επίσης, είναι δυνατόν η ερευνητική εργασία να πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού που παρέχουν τις δυνατότητες για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής θα καθορίζονται ανά Τμήμα.

Διαδικασία εξέτασης

Καθιερώνονται ενδιάμεσες εξετάσεις κάθε οκτώ (8) μήνες. Οι εξετάσεις διενεργούνται από 3μελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται από τα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. Η εξέταση του υποψηφίου περιλαμβάνει δύο σκέλη: το πρώτο αφορά στο θέμα της διδακτορικής διατριβής και το δεύτερο αφορά στις γνώσεις του υποψήφιου στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο. Σε τυχόν απόρριψη του υποψηφίου παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μετά από εξάμηνο, η δε εκ νέου ενδεχόμενη απόρριψη συνεπάγεται την αποβολή του υποψηφίου από το πρόγραμμα. (Η απόρριψη θα πρέπει να είναι από τα 4/5 των μελών της Επιτροπής).

Η τελική εξέταση της Διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της ενώπιον Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, όπως ορίζεται από το Νόμο, σε ανοικτή συνεδρίαση.

Κατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος Διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει τη Διδακτορική Διατριβή του. Κατόπιν δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τέλος διευκρινιστικές μόνο ερωτήσεις από άλλα μέλη της Παν/κής Κοινότητας.

Μετά το πέρας της Εξεταστικής διαδικασίας συνέρχεται η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή για να αποφανθεί και να αξιολογήσει τη Διδακτορική Διατριβή και το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα όπως ο νόμος ορίζει. Στη συνεδρίαση αυτή τηρούνται πρακτικά.

Go to top