see uth banner

Menu

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΕΑ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (εφεξής το Πανεπιστήμιο), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διενεργείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων - ΓΚΠΔ), ήτοι της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια του κάτωθι σκοπού. Η διεύθυνσή μας είναι Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος, τηλ. επικ: 30 2421074000, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου, την εταιρεία Priority Quality Consultants S.A, στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Σκοπός Επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς στα πλαίσια προσπάθειας σύνταξης ενός μητρώου Αποφοίτων (Alumni) του ΠΤΕΑ, με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και των Αποφοίτων του. Απώτερος σκοπός η ενδυνάμωση της σχέσης του Τμήματος με τους Αποφοίτους, κάτι το οποίο εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος. Τα προσωπικά δεδομένα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αμφίδρομης ενημέρωσης για δράσεις, ημερίδες, προγράμματα, έρευνες, όπως και για κάθε είδους εκπαιδευτική, επιστημονική, κοινωνική δράση που αφορά την κοινότητα που δημιουργείται μεταξύ του ΠΤΕΑ και των Αποφοίτων του.

3. Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού διενεργείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, για να ενσωματωθούν στο συλλογικό ιδρυματικό λογαριασμό που δημιουργείται, ήτοι This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Για την εγγραφή σας στη διεύθυνση αυτή συλλέγεται το όνομα, το επώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα επικοινωνίας και η πόλη διαμονής σας.

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Πανεπιστήμιο κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που επιδιώκει το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των ευρύτερων ενεργειών του. Οι ενέργειες αυτές αφορούν στη σύνδεση του ΠΘ με την αγορά εργασίας, την εξωστρέφεια και την πολιτική βελτίωσης του επιπέδου των προγραμμάτων σπουδών του.

5. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα-αποδέκτες

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν η Γραμματεία και η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Αποφοίτων του ΠΤΕΑ η οποία είναι εξουσιοδοτημένη για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας.

6. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτού του σκοπού, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ή των νόμιμων υποχρεώσεων ή αξιώσεών του Πανεπιστημίου, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

7. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε στην κοινή διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Σε περίπτωση που επιθυμείτε διαγραφή από το μητρώο αυτό, υποβάλετε σχετικό αίτημα στην Γραμματεία του ΠΤΕΑ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΕΑ και το αίτημά σας εντός μιας εβδομάδας θα έχει ικανοποιηθεί.

8. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση. Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

9. Τα δικαιώματα σας και πως να τα ασκήσετε

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
  • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Αργοναυτών & Φιλελλήνων Τ.Κ. 382 21, Βόλος), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, το Πανεπιστήμιο δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου (κυκλώστε ανάλογα):             NAI               OXI

Επιθυμώ να εγγραφώ στο μητρώο Αποφοίτων του ΠΤΕΑ, να συμπεριληφθώ στη συλλογική διεύθυνση της αλληλογραφίας του και να λαμβάνω τις σχετικές ενημερώσεις.

Όνομα

                                                   

Επώνυμο

 

e-mail 1*

 

e-mail 2

 

Τηλέφωνο 1

 

Τηλέφωνο 2

 

Πόλη

 

Υπογραφή

 

Τόπος / Ημερομηνία

 

* Θα πρέπει ένα τουλάχιστον e-mail σας να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ το ιδρυματικό σας (@uth.gr) καθώς ενδέχεται να παραμείνει ενεργό για περιορισμένο διάστημα μετά την αποφοίτησή σας

 

Go to top