see uth banner

Menu

ΦΕΚ ίδρυσης

Ιστοσελίδα: http://mathliteracy.sed.uth.gr

Τα μαθηματικά αποτελούν συμβολικό μέσο νοηματοδότησης τόσο της άμεσης εμπειρίας όσο και της επιστημονικής ενασχόλησης, διαμορφώνοντας αντίστοιχους τρόπους σκέψης, αλλά και δυνατότητες επικοινωνίας και συμμετοχής. Η ανάπτυξη των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων συναρτώνται με τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα, τα μέσα και τα περιεχόμενα όπως αυτά διαμορφώνονται, αλλά και εξελίσσονται δυναμικά στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό τοπίο.
Το Εργαστήριο Μελέτης Γραμματισμών (Γλωσσικού, Μαθηματικού) σε Σχολικό Πλαίσιο και μη Σχολικά Πλαίσια, σχεδιάστηκε για να αποτελεί χώρο έρευνας, ανάλυσης και διδασκαλίας, κυρίως, μαθηματικού γραμματισμού, αλλά και συμπληρωματικών γραμματισμών, όπως ο ψηφιακός, ο πολυτροπικός κλπ. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ο μαθηματικός γραμματισμός προσεγγίζεται από μια κοινωνικοπολιτισμική προοπτική (πχ. Εθνομαθηματικά) δίνοντας έμφαση στην κοινωνική διάσταση της γνώσης και το ρόλο του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτή αναπτύσσεται, καθώς και στην ιδεολογική διάσταση της γνώσης.
Από πλευράς ερευνητικής και μέσα από την παραπάνω οπτική μας ενδιαφέρει η μελέτη του σχολικού μαθηματικού γραμματισμού, ως μέρος των ευρύτερων γραμματισμών που αναπτύσσονται σε εκτός σχολικής τάξης πλαίσια, καθώς και η δυναμική αλληλεπίδρασή τους. Η μελέτη μαθηματικού γραμματισμού, εκτός σχολικού πλαισίου, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ενίσχυσης των μαθητών, κυρίως αυτών που προέρχονται από περιβάλλοντα μειονοτικά και περιθωριοποιημένα, αμβλύνοντας τις συνέπειες της διαδικασίας επιπολιτισμού (acculturation), την οποία βιώνουν στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο με τις συνακόλουθες συνέπειες.
Όσο αφορά στο κομμάτι της διδασκαλίας οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν να δουν τους επιμέρους γραμματισμούς (μαθηματικό, ψηφιακό κλπ) όχι ως διακριτά και κλειστά συστήματα, αλλά ως μέρη ενός ευρύτερου συνόλου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και γραμματισμοί που αναπτύσσονται σε άλλα—εκτός σχολείου—πλαίσια, και ότι όλοι αυτοί οι γραμματισμοί, αλληλεπιδρούν και αλληλοπληροφορούνται.

Σκοποί λειτουργίας και κοινωνικοί στόχοι του Εργαστηρίου
Με βάση τα παραπάνω οι σκοποί λειτουργίας του Εργαστηρίου Μαθηματικού Γραμματισμού σε Τυπικά και Άτυπα Πλαίσια, είναι οι εξής:

 1. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιστημονικό πεδία του Μαθηματικού Γραμματισμού.
 2. Η προώθηση διεπιστημονικής διδασκαλίας Μαθηματικών με άλλα αντικείμενα και ανάδειξη των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους.
 3. Η διερεύνηση του ρόλου της γλώσσας στη διδασκαλία των μαθηματικών, κυρίως σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα.
 4. Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
 5. Η συνεργασία κάθε μορφής με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 6. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.
 7. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
 8. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με ζητήματα που περιγράφονται στη πρώτη ενότητα.
 9. Αναζήτηση μεθόδων συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
 10. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984(Α’53).

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Στους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και άλλων Τμημάτων σε συγκεκριμένες διατμηματικές συνεργασίες
 • Στα μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
 • Στα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων / πανεπιστημίων τόσο εντός όσο και εκτός του Ελλαδικού χώρου
 • Στους παιδαγωγούς της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Στην ευρύτερη κοινότητα

 

Go to top