see uth banner

Menu

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής αναγνωρίζει ότι οι πράξεις αντιγραφής και λογοκλοπής από τους φοιτητές δεν είναι αποδεκτές και δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο. Οι πρακτικές της λογοκλοπής και της αντιγραφής συνιστούν εξαπάτηση και είναι αντίθετες με την έννοια της ίσης μεταχείρισης των φοιτητών. Ένας φοιτητής που καταφεύγει σε αυτές τις πρακτικές συνειδητά, εξαπατεί τον διδάσκοντα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε βάρος εκείνων που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα και μελετήσει. Με την τακτική αυτή υπονομεύεται η ίδια η μαθησιακή διαδικασία, εφόσον ο φοιτητής που καταφεύγει στη λογοκλοπή, δεν χρειάζεται να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Επιπλέον, δημιουργείται μια εικονική πραγματικότητα με εικονική μάθηση, εικονικά πτυχία και εικονικές ικανότητες των μελλοντικών επαγγελματιών.

Ο παρών κανονισμός σχετικά με τη λογοκλοπή και την αντιγραφή αποσκοπεί τόσο στην ενημέρωσή τους σχετικά με το τι αναμένεται από εκείνους κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο τμήμα, όσο και την ευαισθητοποίησή τους στην επίδειξη μιας συμπεριφοράς που να συνάδει με τη φοιτητική τους ιδιότητα. Λογοκλοπή είναι η χρήση των ιδεών και των λέξεων τρίτων χωρίς αυτή να συνοδεύεται από ξεκάθαρη αναγνώριση  της πηγής αυτής της πληροφορίας.  Δεν έχει καμία σημασία εάν η μη αναγνώριση της πηγής είναι εκούσια.  Κάθε έλλειψη αναγνώρισης, ακόμα και ακούσια, θεωρείται λογοκλοπή.  Η λογοκλοπή δεν είναι ποτέ αποδεκτή στην ακαδημαϊκή γραφή.

Αντιγραφή θεωρείται κάθε απόπειρα του φοιτητή να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις. Ως αντιγραφή λογίζεται και η προσπάθεια υποκλοπής από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, η συνεργασία σε αυτήν, ή η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των επιτηρητών. Οι φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να τηρούν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουν οι διδάσκοντες, το Τμήμα, η Σχολή και το Πανεπιστήμιο. Η αντιγραφή και η λογοκλοπή συνιστούν δόλια παραπλάνηση και εξαπάτηση. Σε περιπτώσεις φοιτητών που υποπίπτουν σε αυτά τα παραπτώματα, το Τμήμα θα επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις.


Στόχοι και πεδία εφαρμογής του κανονισμού

Α. Η θέσπιση κατάλληλων κυρώσεων, η καθιέρωση δίκαιων και ρεαλιστικών διαδικασιών για την επιβολή τους και η παροχή ασφαλιστικών δικλείδων για κάθε φοιτητή που θα θεωρηθεί ύποπτος αντιγραφής ή λογοκλοπής.

Β. Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, προπτυχιακούς  και μεταπτυχιακούς, εφόσον παραβιάσουν τα όσα αναφέρει ο παρών κανονισμός.

1. Ενέργειες Πριν την Εξεταστική Διαδικασία

Α. Το πρόγραμμα των επιτηρήσεων θα πρέπει να είναι έτοιμο μία εβδομάδα πριν την εξεταστική περίοδο και να κοινοποιείται την ίδια ημέρα στους επιτηρητές. Οι επιτηρητές έχουν ευθύνη να ενημερωθούν για το πρόγραμμα με δική τους πρωτοβουλία, τις αντίστοιχες ημέρες και οφείλουν να στείλουν στον υπεύθυνο κατάρτισης προγράμματος επιτηρητών επιβεβαίωση ότι είναι ενήμεροι εντός 3 ημερών.

Β. Σε περίπτωση κωλύματος του επιτηρητή, φροντίζει ο ίδιος να βρει αντικαταστάτη (αντικαταστάτες μπορεί να είναι μόνον άτομα που ανήκουν στη λίστα επιτηρητών του Τμήματος) και να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο προγράμματος και τον καθηγητή του μαθήματος για την αλλαγή. Η αδικαιολόγητη απουσία θα επισύρει κυρώσεις που προβλέπονται παρακάτω στην παράγραφο 3 του παρόντος.

Γ. Το Τμήμα μετά την απόφαση αυτή συνιστά στους φοιτητές του να μην προσέρχονται στις εξετάσεις με σημειώσεις, βιβλία, κινητά ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να τα παραδίδουν στην έδρα υποχρεωτικά πριν την έναρξη της εξέτασης. Αν ο διδάσκων ή ο επιτηρητής εντοπίσει περίπτωση αντιγραφής ή πρόθεσης αντιγραφής ενημερώνει τη Γραμματεία, η οποία παραπέμπει την υπόθεση για την επιβολή κυρώσεων στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δ. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι περιπτώσεις που η αντιγραφή ή η πρόθεση αντιγραφής θεωρείται τεκμηριωμένη μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: (α) Όταν μετά την έναρξη της εξέτασης βρεθούν πάνω ή δίπλα σε κάποιον φοιτητή, σημειώσεις, βιβλία, κινητό (μη απενεργοποιημένο) ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή. (β) Όταν δύο ή παραπάνω γραπτά συμπίπτουν σε βαθμό που δεν επιδέχεται εξήγηση άλλη πέραν της αντιγραφής. Στην περίπτωση (β) ή και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις τις οποίες ο διδάσκων ενδέχεται να θεωρήσει προβληματικές, μπορεί, πριν παραπέμψει την υπόθεση, να καλέσει τους εμπλεκόμενους φοιτητές για εξηγήσεις ή και για πρόσθετη προφορική εξέταση.

2. Ενέργειες Κατά την Εξεταστική Διαδικασία

Α. Πριν από την παράδοση των θεμάτων οι επιτηρητές πρέπει να φροντίζουν για την απομάκρυνση όλων εκείνων των αντικειμένων που βρίσκονται στα έδρανα. Στα έδρανα μπορούν να βρίσκονται μόνο τα θέματα των εξετάσεων, και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κρίνει ο εξεταστής ότι είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και κάθε άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η χρήση αλλά και η απλή ύπαρξη τέτοιων συσκευών σε θέση και απόσταση που να επιτρέπει έστω και τη δυνητική χρησιμοποίησή τους συνιστά απόπειρα αντιγραφής και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως

Β. Οι εξεταζόμενοι τοποθετούνται από τους επιτηρητές σε διάταξη «σειρά παρά σειρά» (εφόσον ο χώρος επαρκεί) και τουλάχιστον θέση παρά θέση, ξεκινώντας από την πρώτη σειρά. Οι επιτηρητές προσέρχονται για το σκοπό αυτό στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να κάθονται στις θέσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτηρητών και του διδάσκοντα.

Γ. Οι επιτηρητές μεριμνούν για την τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εξέτασης, σύμφωνα με την καθορισμένη από το πρόγραμμα ώρα ή όσα συγκεκριμένα αναγράφονται στην εκφώνηση των θεμάτων ή όσα έχει ορίσει ο εξεταστής. Η προσέλευση οποιουδήποτε φοιτητή μετά την έναρξη της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο μέσα στα είκοσι (20) πρώτα λεπτά και μόνο με την άδεια του καθηγητή. Οι επιτηρητές οφείλουν να ενημερώνουν για τον εναπομείναντα χρόνο εξέτασης το σύνολο των φοιτητών, δέκα λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης.

Δ. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν δηλώσει το μάθημα και να έχουν μαζί τους φοιτητική/πολιτική/στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο ως αποδεικτικό στοιχείο για να επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Ε. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές υπογράφουν και την έντυπη κατάσταση της γραμματείας. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομά τους σε αυτήν, το γραπτό τους δεν βαθμολογείται.

ΣΤ. Οι επιτηρητές οφείλουν να ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση. Θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας εξέτασης όπως επίσης και να μετακινούνται περιοδικά.

Ζ. Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρατηρούν οποιονδήποτε εξεταζόμενο παρατυπεί (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, παράτυπη τοποθέτηση σώματος, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή κλπ). Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση, όταν εντοπίζουν κάποια παράβαση, να ενεργούν κατά την κρίση τους και πρωτίστως σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή (εφόσον τέτοιες έχουν δοθεί) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) να επαναφέρουν στην τάξη τον εξεταζόμενο με προφορική παρατήρηση, (β) να μετακινούν τον εξεταζόμενο σε άλλη θέση, (γ) να αποβάλουν τον εξεταζόμενο από την αίθουσα και να μονογράφουν το γραπτό. Σε περίπτωση αποβολής ή μη συμμόρφωσης του εξεταζόμενου σε υποδείξεις του επιτηρητή μονογράφεται το γραπτό και ενημερώνεται ο εξεταστής.

Η. Ο εξεταστής θα πρέπει να προσέρχεται έγκαιρα στις εξετάσεις, να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες στους επιτηρητές, να επισκέπτεται περιοδικά όλες τις αίθουσες εξέτασης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και να επιλύει απορίες των εξεταζομένων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο εξεταστής οφείλει εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης να παραδώσει στον Πρόεδρο του Τμήματος έντυπο αξιολόγησης των επιτηρητών εκείνων που υπέπεσαν σε κάποια παράβλεψη ή παράβαση σύμφωνα με τον κανονισμό.

3. Ποινές Παράβασης του Κανονισμού

Α. Εάν κάποιος σπουδαστής αποβληθεί από τον επιτηρητή ή τον εξεταστή από τον χώρο εξετάσεων επειδή υπέπεσε σε ακαδημαϊκό παράπτωμα, ή αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιτηρητή ή του εξεταστή κατά την διάρκεια των εξετάσεων, τότε θα αντιμετωπίσει τις κυρώσεις που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Η αντίστοιχη ποινή ισχύει και σε περίπτωση αποδεδειγμένης, σύμφωνα με την κρίση του Καθηγητή, λογοκλοπής σε ακαδημαϊκές εργασίες. 

Β. Σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 8α, του ΦΕΚ 1482/21-7-1999 «έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι η Συνέλευση του Τμήματος, δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο είναι η Κοσμητεία ή η Σύγκλητος.

Το προβλεπόμενο με τον παρόντα κανονισμό πειθαρχικό όργανο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να επιβάλει στον φοιτητή μία από τις κατωτέρω κλιμακούμενες ποινές:

  1. Στέρηση συμμετοχής στις εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά σε ανάλογο ακαδημαϊκό παράπτωμα.
  2. Σε περίπτωση πρώτης αντιγραφής: Μηδενισμός στο συγκεκριμένο μάθημα και έγγραφη επίπληξη, εάν κάποιος σπουδαστής αποβληθεί από τον επιτηρητή ή τον εξεταστή από τον χώρο εξετάσεων επειδή υπέπεσε σε ακαδημαϊκό παράπτωμα (πχ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, προσπάθεια για αντιγραφή, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου κλπ), ή αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιτηρητή ή του εξεταστή κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
  3. Στέρηση συμμετοχής σε μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά σε ανάλογο ακαδημαϊκό παράπτωμα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρείται από τον φοιτητή η δυνατότητα δήλωσης των αντίστοιχων μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  4. Αποβολή από το Ίδρυμα για ένα μήνα έως δύο εξάμηνα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαρκής αποβολή σε περίπτωση υποτροπής για τέταρτη φορά σε ανάλογο ακαδημαϊκό παράπτωμα. Η ποινή της διαρκούς αποβολής επιβάλλεται από τη Σύγκλητο.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις αντιγραφών, όπως π.χ. πλαστοπροσωπίες, θα εξετάζονται από τη Συνέλευση,  για επιβολή, πιθανόν, μεγαλύτερης ποινής.

Ο φοιτητής που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά έχει το δικαίωμα να προσφύγει με ένστασή του στο αμέσως ανώτερο ιεραρχικά πειθαρχικό όργανο, που αποφαίνεται οριστικά για την ποινή. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η ποινή αναστέλλεται.

Γ. Εάν κάποιος επιτηρητής – Υπ. Διδάκτορας δεν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία επιτήρησης, όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζει ποινή ανάλογη των απουσιών:

  1. Για έως και δύο απουσίες θα του ανατεθούν τριπλάσιες των απουσιών επιτηρήσεις επιπλέον των προβλεπόμενων στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
  2. Για περισσότερες από δύο αδικαιολόγητες απουσίες μέσα στην ίδια εξεταστική, παραπομπή στη Συνέλευση η οποία ανάλογα θα αποφασίζει αν ο φοιτητής θα παραπεμφθεί με το ερώτημα της διαγραφής.

Εφόσον αυτή η συμπεριφορά επαναληφθεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο, προβλέπεται διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Στην περίπτωση μελών ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία και έρχεται το θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος.

  • Η Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του αρχείου και την εφαρμογή των ποινών.
  • Για τις ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι διδάσκοντες στο τμήμα, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν σχετικές ανακοινώσεις στους φοιτητές πριν την έναρξη διεξαγωγής των εξετάσεων.

Γραμματεία ΠΤΕΑ

Go to top